minori

Học tiếng Nhật N5

Ngữ pháp tiếng Nhật N5 “(人)は(人)に(N)をもらいます”| Bài 32

Chào các em! Là cô Airi đây. Ở trang này, (人)は(人)に(N)をもらいます các em sẽ có thể học được các mẫu ngữ pháp ...
Học tiếng Nhật N5

Ngữ pháp tiếng Nhật N5 “(人)は(人)に(N)をあげます”| Bài 31

Chào các em! Là cô Airi đây. Ở trang này, (人)は(人)に(N)をあげます các em sẽ có thể học được các mẫu ngữ pháp N...
Học tiếng Nhật N5

Ngữ pháp tiếng Nhật N5 “x語でVます” “Aはx語でBです”| Bài 30

Chào các em! Là cô Airi đây. Ở trang này, x語でVます Aはx語でBです các em sẽ có thể học được các mẫu ngữ phá...
Học tiếng Nhật N5

Ngữ pháp tiếng Nhật N5 “〜でVます”| Bài 29

Chào các em! Là cô Airi đây. Ở trang này, 〜でVます các em sẽ có thể học được các mẫu ngữ pháp N5 như vậy. ...
Học tiếng Nhật N5

Ngữ pháp tiếng Nhật N5 “Vましょう”| Bài 28

Chào các em! Là cô Airi đây. Ở trang này, Vましょう các em sẽ có thể học được các mẫu ngữ pháp N5 như vậy. ...
Học tiếng Nhật N5

Ngữ pháp tiếng Nhật N5 “(いっしょに)Vませんか”| Bài 27

Chào các em! Là cô Airi đây. Ở trang này, (いっしょに)Vませんか các em sẽ có thể học được các mẫu ngữ pháp N5 nh...
Học tiếng Nhật N5

Ngữ pháp tiếng Nhật N5 “〜でVます”| Bài 26

Chào các em! Là cô Airi đây. Ở trang này, 〜でVます các em sẽ có thể học được các mẫu ngữ pháp N5 như vậy. ...
Học tiếng Nhật N5

Ngữ pháp tiếng Nhật N5 “〜をVます”| Bài 25

Chào các em! Là cô Airi đây. Ở trang này, 〜をVます các em sẽ có thể học được các mẫu ngữ pháp N5 như vậy. ...
Học tiếng Nhật N5

Ngữ pháp tiếng Nhật N5 “x月x日にVます”| Bài 24

Chào các em! Là cô Airi đây. Ở trang này, x月x日にVます các em sẽ có thể học được các mẫu ngữ pháp N5 như vậ...
Học tiếng Nhật N5

Ngữ pháp tiếng Nhật N5 “〜とVます”| Bài 23

Chào các em! Là cô Airi đây. Ở trang này, 〜とVます các em sẽ có thể học được các mẫu ngữ pháp N5 như vậy. ...
Học tiếng Nhật N5

Ngữ pháp tiếng Nhật N5 “〜で行きます/来ます/帰ります”| Bài 22

Chào các em! Là cô Airi đây. Ở trang này, 〜で行きます/来ます/帰ります các em sẽ có thể học được các mẫu ngữ pháp N5...
Học tiếng Nhật N5

Ngữ pháp tiếng Nhật N5 “〜へ行きます/来ます/帰ります”| Bài 21

Chào các em! Là cô Airi đây. Ở trang này, 〜へ行きます/来ます/帰ります các em sẽ có thể học được các mẫu ngữ pháp N5...
Học tiếng Nhật N5

Ngữ pháp tiếng Nhật N5 “Vます/Vました/Vません/Vませんでした”| Bài 20

Chào các em! Là cô Airi đây. Ở trang này, Vます/Vました/Vません/Vませんでした các em sẽ có thể học được các mẫu ngữ p...
Học tiếng Nhật N5

Ngữ pháp tiếng Nhật N5 “xxじにVます”| Bài 19

Chào các em! Là cô Airi đây. Ở trang này, xxじにVます các em sẽ có thể học được các mẫu ngữ pháp N5 như vậy...
Học tiếng Nhật N5

Ngữ pháp tiếng Nhật N5 “AからBまでです” “AからBまでVます”| Bài 18

Chào các em! Là cô Airi đây. Ở trang này, AからBまでです AからBまでVます các em sẽ có thể học được các mẫu ngữ ...
PAGE TOP