Học tiếng Nhật N5

Học tiếng Nhật N5

Ngữ pháp tiếng Nhật N5 “AてもB”| Bài 108

Chào các em! Là cô Airi đây. Ở trang này, AてもB các em sẽ có thể học được các mẫu ngữ pháp N5 như vậy. ...
Học tiếng Nhật N5

Ngữ pháp tiếng Nhật N5 “AたらB”| Bài 107

Chào các em! Là cô Airi đây. Ở trang này, AたらB các em sẽ có thể học được các mẫu ngữ pháp N5 như vậy. ...
Học tiếng Nhật N5

Ngữ pháp tiếng Nhật N5 “たら / ても”| Bài 106

Chào các em! Là cô Airi đây. Ở trang này, たら / ても các em sẽ có thể học được các mẫu ngữ pháp N5 như vậy...
Học tiếng Nhật N5

Ngữ pháp tiếng Nhật N5 “(人)に Vてあげます”| Bài 105

Chào các em! Là cô Airi đây. Ở trang này, (人)に Vてあげます các em sẽ có thể học được các mẫu ngữ pháp N5 như...
Học tiếng Nhật N5

Ngữ pháp tiếng Nhật N5 “Vてくれます” | Bài 104

Chào các em! Là cô Airi đây. Ở trang này, Vてくれます các em sẽ có thể học được các mẫu ngữ pháp N5 như vậy....
Học tiếng Nhật N5

Ngữ pháp tiếng Nhật N5 “(人)に Vてもらいます”| Bài 103

Chào các em! Là cô Airi đây. Ở trang này, (人)に Vてもらいます các em sẽ có thể học được các mẫu ngữ pháp N5 nh...
Học tiếng Nhật N5

Ngữ pháp tiếng Nhật N5 “(人)が Nを くれます”| Bài 102

Chào các em! Là cô Airi đây. Ở trang này, (人)が Nを くれます các em sẽ có thể học được các mẫu ngữ pháp N5 nh...
Học tiếng Nhật N5

Ngữ pháp tiếng Nhật N5 “(人)は (わたし)に Nを くれます”| Bài 101

Chào các em! Là cô Airi đây. Ở trang này, (人)は (わたし)に Nを くれます các em sẽ có thể học được các mẫu ngữ phá...
Học tiếng Nhật N5

Ngữ pháp tiếng Nhật N5 “Vじしょ形 + と…”| Bài 100

Chào các em! Là cô Airi đây. Ở trang này, Vじしょ形 + と… các em sẽ có thể học được các mẫu ngữ pháp N5 như ...
Học tiếng Nhật N5

Ngữ pháp tiếng Nhật N5 “(ふつう形)とき…”| Bài 99

Chào các em! Là cô Airi đây. Ở trang này, (ふつう形)とき… các em sẽ có thể học được các mẫu ngữ pháp N5 như v...
Học tiếng Nhật N5

Ngữ pháp tiếng Nhật N5 “(ふつう形)とき…”| Bài 98

Chào các em! Là cô Airi đây. Ở trang này, (ふつう形)とき… các em sẽ có thể học được các mẫu ngữ pháp N5 như v...
Học tiếng Nhật N5

Ngữ pháp tiếng Nhật N5 “Vじしょ形 / Vない形 + とき…”| Bài 97

Chào các em! Là cô Airi đây. Ở trang này, Vじしょ形 / Vない形 + とき… các em sẽ có thể học được các mẫu ngữ pháp...
Học tiếng Nhật N5

Ngữ pháp tiếng Nhật N5 “(ふつう形) +Nが ~”| Bài 96

Chào các em! Là cô Airi đây. Ở trang này, (ふつう形) +Nが ~ các em sẽ có thể học được các mẫu ngữ pháp N5 nh...
Học tiếng Nhật N5

Ngữ pháp tiếng Nhật N5 “~は(ふつう形) + Nを Vます”| Bài 95

Chào các em! Là cô Airi đây. Ở trang này, ~は(ふつう形) + Nを Vます các em sẽ có thể học được các mẫu ngữ pháp ...
Học tiếng Nhật N5

Ngữ pháp tiếng Nhật N5 “(ふつう形) + Nは~です”| Bài 94

Chào các em! Là cô Airi đây. Ở trang này, (ふつう形) + Nは~です các em sẽ có thể học được các mẫu ngữ pháp N5 ...
Học tiếng Nhật N5

Ngữ pháp tiếng Nhật N5 “~は(ふつう形) + Nです”| Bài 93

Chào các em! Là cô Airi đây. Ở trang này, ~は(ふつう形) + Nです các em sẽ có thể học được các mẫu ngữ pháp N5 ...
Học tiếng Nhật N5

Ngữ pháp tiếng Nhật N5 “(ふつう形)+N”| Bài 92

Chào các em! Là cô Airi đây. Ở trang này, (ふつう形)+N các em sẽ có thể học được các mẫu ngữ pháp N5 như vậ...
Học tiếng Nhật N5

Ngữ pháp tiếng Nhật N5 “(ふつう形)でしょう?”| Bài 91

Chào các em! Là cô Airi đây. Ở trang này, (ふつう形)でしょう? các em sẽ có thể học được các mẫu ngữ pháp N5 như...
Học tiếng Nhật N5

Ngữ pháp tiếng Nhật N5 “(ふつう形)と言いました”| Bài 90

Chào các em! Là cô Airi đây. Ở trang này, (ふつう形)と言いました các em sẽ có thể học được các mẫu ngữ pháp N5 nh...
Học tiếng Nhật N5

Ngữ pháp tiếng Nhật N5 “(ふつう形)と思います”| Bài 89

Chào các em! Là cô Airi đây. Ở trang này, (ふつう形)と思います các em sẽ có thể học được các mẫu ngữ pháp N5 như...
Học tiếng Nhật N5

Ngữ pháp tiếng Nhật N5 “Vない?”| Bài 88

Chào các em! Là cô Airi đây. Ở trang này, Vない? các em sẽ có thể học được các mẫu ngữ pháp N5 như vậy. ...
Học tiếng Nhật N5

Ngữ pháp tiếng Nhật N5 “Vなければならなかった”| Bài 87

Chào các em! Là cô Airi đây. Ở trang này, Vなければならなかった các em sẽ có thể học được các mẫu ngữ pháp N5 như...
Học tiếng Nhật N5

Ngữ pháp tiếng Nhật N5 “(なA)だった / (いA)かった”| Bài 86

Chào các em! Là cô Airi đây. Ở trang này, (なA)だった / (いA)かった các em sẽ có thể học được các mẫu ngữ pháp ...
Học tiếng Nhật N5

Ngữ pháp tiếng Nhật N5 “Vる / Vない / Vた / Vなかった”| Bài 85

Chào các em! Là cô Airi đây. Ở trang này, Vる / Vない / Vた / Vなかった các em sẽ có thể học được các mẫu ngữ p...
Học tiếng Nhật N5

Ngữ pháp tiếng Nhật N5 “ふつう形 / Thể thông thường”| Bài 84

Chào các em! Là cô Airi đây. Ở trang này, ふつう形 / Thể thông thường các em sẽ có thể học được các mẫu ngữ...
PAGE TOP