Học tiếng Nhật N4

Học tiếng Nhật N4

Ngữ pháp tiếng Nhật N4 “それ / その / そう” | Bài 19

Chào các em! Là thầy Ryumei đây. Ở trang này, それ / その / そう các em sẽ có thể học được các mẫu ngữ pháp N...
Học tiếng Nhật N4

Ngữ pháp tiếng Nhật N4 “に 行きます / 来ます / 帰ります”| Bài 18

Chào các em! Là thầy Ryumei đây. Ở trang này, に 行きます / 来ます / 帰ります các em sẽ có thể học được các mẫu ngữ...
Học tiếng Nhật N4

Ngữ pháp tiếng Nhật N4 “Vてしまいました”| Bài 17

Chào các em! Là thầy Ryumei đây. Ở trang này, Vてしまいました các em sẽ có thể học được các mẫu ngữ pháp N4 nh...
Học tiếng Nhật N4

Ngữ pháp tiếng Nhật N4 “Vています (trạng thái)”| Bài 16

Chào các em! Là thầy Ryumei đây. Ở trang này, Vています (trạng thái) các em sẽ có thể học được các mẫu ngữ ...
Học tiếng Nhật N4

Ngữ pháp tiếng Nhật N4 “とき + Trơ từ”| Bài 15

Chào các em! Là thầy Ryumei đây. Ở trang này, とき + Trơ từ các em sẽ có thể học được các mẫu ngữ pháp N4...
Học tiếng Nhật N4

Ngữ pháp tiếng Nhật N4 “それで”| Bài 14

Chào các em! Là thầy Ryumei đây. Ở trang này, それで các em sẽ có thể học được các mẫu ngữ pháp N4 như vậy...
Học tiếng Nhật N4

Ngữ pháp tiếng Nhật N4 “し”| Bài 13

Chào các em! Là thầy Ryumei đây. Ở trang này, し các em sẽ có thể học được các mẫu ngữ pháp N4 như vậy. ...
Học tiếng Nhật N4

Ngữ pháp tiếng Nhật N4 “Vています(habit)”| Bài 12

Chào các em! Là thầy Ryumei đây. Ở trang này, Vています(habit) các em sẽ có thể học được các mẫu ngữ pháp N...
Học tiếng Nhật N4

Ngữ pháp tiếng Nhật N4 “~は(đối lập)”| Bài 10

Chào các em! Là thầy Ryumei đây. Ở trang này, ~は(đối lập) các em sẽ có thể học được các mẫu ngữ pháp N4...
Học tiếng Nhật N4

Ngữ pháp tiếng Nhật N4 “Vながら”| Bài 11

Chào các em! Là thầy Ryumei đây. Ở trang này, Vながら các em sẽ có thể học được các mẫu ngữ pháp N4 như vậ...
Học tiếng Nhật N4

Ngữ pháp tiếng Nhật N4 “しか(~ない)”| Bài 9

Chào các em! Là thầy Ryumei đây. Ở trang này, しか(~ない) các em sẽ có thể học được các mẫu ngữ pháp N4 như...
Học tiếng Nhật N4

Ngữ pháp tiếng Nhật N4 “Vたらいいですか”| Bài 2

Chào các em! Là thầy Ryumei đây. Ở trang này, Vたらいいですか các em sẽ có thể học được các mẫu ngữ pháp N4 nh...
PAGE TOP