Học tiếng Nhật N4

Học tiếng Nhật N4

Ngữ pháp tiếng Nhật N4 “それで”| Bài 14

Chào các em! Là thầy Ryumei đây. Ở trang này, それで các em sẽ có thể học được các mẫu ngữ pháp N4 như vậy...
Học tiếng Nhật N4

Ngữ pháp tiếng Nhật N4 “し”| Bài 13

Chào các em! Là thầy Ryumei đây. Ở trang này, し các em sẽ có thể học được các mẫu ngữ pháp N4 như vậy. ...
Học tiếng Nhật N4

Ngữ pháp tiếng Nhật N4 “~は(đối lập)”| Bài 10

Chào các em! Là thầy Ryumei đây. Ở trang này, ~は(đối lập) các em sẽ có thể học được các mẫu ngữ pháp N4...
Học tiếng Nhật N4

Ngữ pháp tiếng Nhật N4 “Vながら”| Bài 11

Chào các em! Là thầy Ryumei đây. Ở trang này, Vながら các em sẽ có thể học được các mẫu ngữ pháp N4 như vậ...
Học tiếng Nhật N4

Ngữ pháp tiếng Nhật N4 “しか(~ない)”| Bài 9

Chào các em! Là thầy Ryumei đây. Ở trang này, しか(~ない) các em sẽ có thể học được các mẫu ngữ pháp N4 như...
Học tiếng Nhật N4

Ngữ pháp tiếng Nhật N4 “見えます/聞こえます”| Bài 8

Chào các em! Là thầy Ryumei đây. Ở trang này, 見えます/聞こえます các em sẽ có thể học được các mẫu ngữ pháp N4 ...
Học tiếng Nhật N4

Ngữ pháp tiếng Nhật N4 “V可能形2 (Động từ thể khả năng)”| Bài 7

Chào các em! Là thầy Ryumei đây. Ở trang này, V可能形2 (Động từ thể khả năng) các em sẽ có thể học được cá...
Học tiếng Nhật N4

Ngữ pháp tiếng Nhật N4 “(Trợ từ) + は”| Bài 5

Chào các em! Là thầy Ryumei đây. Ở trang này, (Trợ từ) + は các em sẽ có thể học được các mẫu ngữ pháp N...
Học tiếng Nhật N4

Ngữ pháp tiếng Nhật N4 “~は (chủ đề)”| Bài 4

Chào các em! Là thầy Ryumei đây. Ở trang này, ~は (chủ đề) các em sẽ có thể học được các mẫu ngữ pháp N4...
Học tiếng Nhật N4

Ngữ pháp tiếng Nhật N4 “Vていただけませんか”| Bài 3

Chào các em! Là thầy Ryumei đây. Ở trang này, Vていただけませんか Vてくださいませんか Vてくれませんか các em sẽ có thể h...
Học tiếng Nhật N4

Ngữ pháp tiếng Nhật N4 “んです”| Bài 1

Chào các em! Là thầy Ryumei mà giáo viên phụ trách phần ngữ pháp N4. Ở trang này, んです các em sẽ có thể ...
Học tiếng Nhật N4

Ngữ pháp tiếng Nhật N4 “V可能形1 (Động từ thể khả năng)”| Bài 6

Chào các em! Là thầy Ryumei đây. Ở trang này, V可能形1 (Động từ thể khả năng) các em sẽ có thể học được cá...
Học tiếng Nhật N4

Ngữ pháp tiếng Nhật N4 “Vたらいいですか”| Bài 2

Chào các em! Là thầy Ryumei đây. Ở trang này, Vたらいいですか các em sẽ có thể học được các mẫu ngữ pháp N4 nh...
PAGE TOP